Op zaterdag 24 maart 2019 zal weer een aanleg- en exterieurkeuring gehouden worden.
De inschrijving staat open voor alle honden die mogelijk voor de fokkerij zullen worden ingezet. Maar ook als u, zonder specifieke fokplannen, gewoon eens wilt kijken wat er in uw Heidewachtel zit wat betreft jachtaanleg en exterieur bent u van harte welkom! Wellicht blijkt uw hond onvermoede talenten te hebben die het de moeite waard maken toch de verdere keuringsprocedure tot fokteef of dekreu te gaan volgen.
Nadrukkelijk nodigen we ook de eigenaren van honden die tijdens vorige aanlegtesten niet voor alle onderdelen geslaagd zijn uit om nogmaals aan de aanlegtest deel te nemen. Een aanlegtest is altijd (ook) een momentopname en bovendien kan uw jonge Heidewachtel zich in de loop der tijd wat betreft jachteigenschappen verder ontwikkeld hebben. Het is dus altijd de moeite waard het nog eens te proberen!

Voor het behoud van de genetische variatie in ons ras is de inzet van voldoende verschillende gezonde en kwalitatief goede fokdieren belangrijk.
In het belang van het ras zien we dan ook graag zoveel mogelijk “jong talent” komen om de keuringsprocedure tot fokdier te gaan volgen!

Tijdens de aanleg- en exterieurkeuring worden de volgende onderdelen beoordeeld:

- Voorstaan op levend wild
- Gebruik van de neus
- Apporteerwil
- Waterwil
- Werkwil (will to please)
- Dresseerbaarheid
- Schotvastheid

Verder wordt het exterieur van de hond beoordeeld door twee voor het ras bevoegde exterieurkeurmeesters. Met name wordt gecontroleerd of de hond geen fokuitsluitende gebreken vertoont en er wordt extra aandacht besteed aan de functionele bouw, en van elke hond wordt de schofthoogte gemeten. Aan de eigenaar en het aanwezige publiek wordt uitgebreid uitleg gegeven over de sterke en zwakke punten van de hond.

Inschrijven kan uiterlijk tot en met 10 maart online via de website, daarna is het inschrijfformulier van de website af en is inschrijven niet meer mogelijk! Loopse teven mogen deelnemen aan de aanleg- en exterieurkeuring, meldt het voorafgaand aan de proeven wel als uw teef loops is zodat we daar bij de indeling rekening mee kunnen houden.
Voor de aanlegtest (of een gedeelte hiervan) 20 Euro per ingeschreven hond, en voor de exterieurkeuring 20 Euro per ingeschreven hond.
Het totaalbedrag kunt u overmaken naar IBAN: NL07 RABO 0148 4845 22 t.n.v. Heidewachtelvereniging-fokkerijzaken te Ermelo, graag met vermelding van het aantal ingeschreven honden aan de aanlegtest en de exterieurkeuring.

Deelnemers ontvangen ongeveer een week tevoren per email een bevestiging van de inschrijving, met nadere bijzonderheden en het tijdstip waarop de keuringen zullen beginnen.

Deze Aanleg- en Exterieurkeuring zal plaatsvinden in Lochem:

Erve De Waltakke
Bolkbeeksweg 7
7241PH Lochem

De Waltakke heeft een restauratieve voorziening waar deelnemers op eigen kosten consumpties, broodjes en snacks kunnen kopen.

Lida Reeskamp-Blok

Aanmeldingsformulier vind u o.a. via deze link.
NESTEVALUATIE 7 april 2019

Tijdens de nestevaluatie op zondag 7 april 2019 zullen de nesten gekeurd worden die in de periode 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018 geboren zijn.

In tegenstelling tot voorgaande jaren worden niet meer alle in Nederland geboren nesten uitgenodigd maar alleen de nesten die voldoen aan de volgende voorwaarden:

• Het nest is conform Verenigingsfokreglement (VFR) gefokt
• De fokker is in het jaar waarin de nestevaluatie plaatsvindt lid van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers

Een eigenaar van een in de periode 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018 geboren heidewachtel waarvan het nest niet wordt uitgenodigd kan wel inschrijven voor een individuele keuring tijdens de nestevaluatie mits de eigenaar zelf lid is van de rasvereniging.
Ook een eigenaar van een in de betreffende periode in Nederland geïmporteerde heidewachtel kan zich aanmelden voor een individuele keuring mits lid van de rasvereniging.

Er wordt gekeurd door vier keurmeesters: Wout Arxhoek, Dinanda Mensink, Susan Mogony en Annelies van Beersum.
De locatie van de nestevaluatie is Manege Fjord Heste Gard, Krimweg 125 in Hoenderloo.

De fokkers van de te keuren nesten ontvangen een uitnodiging per email. Met als bijlagen o.a. een uitnodiging voor de eigenaar van de gebruikte dekreu en voor de pupeigenaren, met het verzoek aan de fokker om deze door te sturen naar de betreffende personen. Het is dus de bedoeling dat de fokker zelf alle eigenaren uitnodigt en ervoor zorgt dat het nest zo compleet mogelijk aanwezig is om gekeurd te kunnen worden.

Aanmeldingsformulier met de enquete kunt u hier vinden op onze website.

Ook de leden die met hun jonge heidewachtel willen deelnemen aan de individuele keuring worden van harte uitgenodigd zich hiervoor aan te melden via het formulier op de website.

Aan deelname aan de nestkeuringen en de individuele keuringen zijn geen kosten verbonden.

De aanwezigheid van nakomelingen op de nestevaluatie telt mee voor het behalen van punten voor de Cor Bottenheft wisseltrofee!

Aan de fokkers, dekreu-eigenaren en pupeigenaren wordt gevraagd om een uur voor aanvang van de keuring aanwezig te zijn. De fokker van het nest krijgt van ons bericht over het tijdstip van de keuring en kan dit aan alle eigenaren doorgeven. Ieder nest zal voorafgaand aan de keuring eerst deelnemen aan de ringtraining. Hiermee hopen we te bereiken dat de keuring zelf zo ordelijk mogelijk zal verlopen, hetgeen de kwaliteit van de keuring alleen maar ten goede kan komen.

Ook de eigenaren van jonge heidewachtels die deelnemen aan de individuele keuringen krijgen van ons bericht over het tijdstip van de keuring.

Tenslotte een verzoek aan alle fokkers aan wie wij binnenkort een uitnodiging willen gaan versturen om een actueel emailadres door te geven aan commissiefokkerijzaken@heidewachtelvereniging.nl.

Lida Reeskamp-Blok
Mededeling voor fokkers

 In de notulen van de Präsidiumssitzung KlM-I  van 20 februari 2018 staat het volgende vermeld: "Wenn KlM-Deutschland Kenntnis erfährt, dass Züchter aus dem Ausland Welpen an SMCNA verkaufen, dann sperrt die Zuchtkommission diese Züchter für deutsche Deckrüden".

Vrij vertaald betekent dit dat als het Verband für kleine Münsterländer Vorstehhunde e. V. verneemt dat een fokker in het buitenland pups verkoopt aan leden van SMCNA deze fokker van de Zuchtkommission geen toestemming meer zal krijgen voor het gebruik van Duitse dekreuen. 

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtliefhebbers heeft dit in de bestuursvergadering besproken en is tot de conclusie gekomen dat het de verantwoordelijkheid is van  iedere individuele fokker zelf om hierin een zo goed mogelijke afweging te maken.
Wegens wijzigingen in het Basisreglement Welzijn & Gezondheid hebben wij het VFR moeten aanpassen conform de regels van de Raad van Beheer.
Zie voor de details onderstaande correspondentie.
mochten er vragen zijn gaarne aan onze commissie fokkerijzaken stellen.

Uw bestuur.

"
Aan de leden aangesloten bij de Raad van Beheer

Mailing nr. 1170

Geacht bestuur,

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast.

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:

“Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.”

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.

U bent wel verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR. Aangezien deze wijziging reeds op 2 december 2017 door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer is vastgesteld, hoeft u het gewijzigde VFR niet ter goedkeuring aan het bestuur van de Raad van Beheer voor te leggen. Wij willen u er nog op attent maken dat deze wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR ook niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging behoeft. Op grond van artikel 2 lid 1 onder w HR bestaat wel de verplichting om het gewijzigde VFR openbaar te maken. Het aangepaste VFR dient – evenals de KR wijziging – op 1 januari 2018 in werking te treden. De informatie over het BWG op website van de Raad van Beheer zal op korte termijn worden aangepast.

"
Mededeling voor fokkers m.b.t. RD onbeslist

Incidenteel komt bij Heidewachtels de ECVO-uitslag RD onbeslist voor.

Dit betekent dat er zeer geringe afwijkingen zijn gezien, die mogelijk zouden kunnen passen bij een zeer lichte vorm van RD, maar onvoldoende specifiek zijn om de diagnose Retinadysplasie te kunnen stellen.

Alvorens een Heidewachtel met de uitslag RD onbeslist conform VFR voor de fokkerij ingezet kan worden moet een herbeoordeling plaatsvinden door het NL-ECVO panel. Dit houdt in dat de Nederlandse ECVO veterinair specialisten er met elkaar naar kijken om te beoordelen of er wel of niet sprake is van Retinadysplasie. Is de uitslag volgens het NL-ECVO panel vrij dan kan met de hond conform VFR gefokt worden, is de uitslag niet vrij dan is de hond volgens VFR uitgesloten van de fokkerij.

Recent is gebleken dat het in zeer uitzonderlijke gevallen voorkomt dat het NL-ECVO oogpanel er ook niet uitkomt. Er is dan sprake van bijzonder geringe afwijkingen, die dermate onvoldoende specifiek zijn voor Retinadysplasie, zodat ook het NL-ECVO oogpanel geen diagnose kan stellen. De hond krijgt dus niet de uitslag vrij maar ook niet de uitslag niet-vrij, en de uiteindelijke definitieve uitslag is dan RD onbeslist. Ons VFR voorziet niet in regelgeving voor deze situatie, en het ECVO-protocol biedt geen mogelijkheden meer voor een herbeoordeling daar de uitslag van het NL-ECVO oogpanel definitief en bindend is.

In overleg met veterinair specialist dr. A. Heijn, secretaris van het NL-ECVO panel, is afgesproken dat in geval het NL-ECVO oogpanel komt tot de eindbeoordeling RD onbeslist het beleid als volgt zal zijn:

" De eigenaar van de hond mag conform VFR een nest met de hond fokken, op voorwaarde dat alle pups op de leeftijd van 6-10 weken door middel van een ECVO-oogonderzoek onderzocht worden op RD. De aan- of afwezigheid van Retinadysplasie is doorgaans al bij jonge pups vast te stellen.
De hond mag alleen opnieuw voor de fokkerij ingezet worden als alle pups uit eerdere nesten vrij zijn van RD. "

Wanneer u als fokker een Heidewachtel met de door het NL-ECVO oogpanel vastgestelde uitslag RD onbeslist wilt gaan gebruiken stuur dan ruim voor de dekking een kopie van het oogonderzoek naar de commissie fokkerijzaken, zodat beoordeeld kan worden of de uitslag voldoet aan bovenbeschreven criteria, en de te volgen procedure concreet afgestemd kan worden.

Lida Reeskamp-Blok
Mededeling fokkerijzaken:

Per 1 januari 2016 zijn een aantal wijzigingen in het Kynologisch Reglement van kracht geworden.
Eén daarvan betreft een aanpassing van artikel VIII.1 (BWG):
De 10- en 24-maandenregels is komen te vervallen en is vervangen door een 12-maandenregel. Vastgesteld is dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef een termijn van ten minste twaalf maanden dient te zitten.

Deze wijziging in het KR leidt automatisch tot een overeenkomstige wijziging van artikel 3.5 in ons Verenigingsfokreglement. Het actueel aangepaste VFR is op de website geplaatst en kan gedownload worden op de pagina Alles over fokken-downloads fokkerijzaken.
­