Privacyverklaring & portretrecht

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers, verder in deze verklaring vereniging, verwerkt van haar leden, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

Als u lid wordt van de vereniging, geen lid bent, maar inschrijft voor een door de vereniging georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. U wordt geadviseerd om de Privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers, Graaf Oswaldstraat 13,
7041 EH 's-Heerenberg, KvK nummer 807080688,
e-mailadres secretaris@heidewachtelvereniging.nl, website https://www.heidewachtelvereniging.nl
De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar op
e-mailadres penningmeester@heidewachtelvereniging.nl

2. Welke gegevens verwerkt de vereniging?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door de vereniging verwerkt:
a) achternaam, voorletters en/of voornaam
b) adresgegevens of eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer

3. Met welk doel verwerkt de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers deze persoonsgegevens?

De vereniging verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie;

 2. uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de vereniging.

 3. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere kampioenschapsclubmatches, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen;

 4. de vereniging gebruikt uw naam, adres en e-mailadres om u haar verenigingsblad per post en berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de vereniging.

 5. Afmelding voor de mailingen is altijd mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

4. Bewaartermijnen

De vereniging verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan twee jaar na het beëindigen van uw lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de vereniging de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren tenzij op grond van de wet verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren.

5. Beveiligingsmaatregelen, verstrekking persoonsgegevens aan derden: de bewerkers

 1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

 2. Als de vereniging voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers. heeft de vereniging als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtigingen uit de AVG na te leven.

 3. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de vereniging.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 1. Via de secretaris@heidewachtelvereniging.nl van de vereniging kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

 2. Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris (secretaris@heidewachtelvereniging.nl).

 3. Als u klachten heeft over de manier waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur (secretaris@heidewachtelvereniging.nl). Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.

7. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring (versie 1.0) is vastgesteld op 5 juni 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden op de website www.heidewachtelvereniging.nl en in het verenigingsblad van de vereniging bekend gemaakt. U wordt geadviseerd om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Portretrecht

Indien u bezwaar heeft als een foto waarop u staat op onze website is geplaatst, kunt u het ons laten weten door een e-mail te sturen door hier te klikken. Vervolgens zullen wij de betreffende foto verwijderen.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this